...

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yorick Schott personal training
E-mail: info@schottcoaching.nl
Website: https://schottcoaching.nl

Definities

 1. Yorick Schott personal training: Yorick Schott personal training, gevestigd te Numansdorp onder KvK nr. 74505785 .
 2. Klant: degene met wie Yorick Schott personal training een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Yorick Schott personal training en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
  en leveringen van diensten of producten door of namens Yorick Schott personal training.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Yorick Schott personal training hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
  overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders
  vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Yorick Schott personal training hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die
  anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Yorick Schott personal training te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Yorick Schott personal training een totaalbedrag als richtprijs overeen,
  tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Yorick Schott personal training is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Yorick Schott personal training de klant tijdig te laten
  weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Yorick Schott personal training heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Yorick Schott personal training prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Yorick Schott personal training op te zeggen indien hij niet
  akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Yorick Schott personal training mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
  overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
  verzuim en in gebreke is, zonder dat Yorick Schott personal training de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in
  gebreke hoeft te stellen.
 4. Yorick Schott personal training behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke
  betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten worden direct afgerekend.
 2. Yorick Schott personal training mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot
  50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Yorick Schott personal training betalen, tenzij
  partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
  Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
  verzuim en in gebreke is, zonder dat Yorick Schott personal training de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in
  gebreke hoeft te stellen.
 5. Yorick Schott personal training behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke
  betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Yorick Schott personal training gerechtigd de
  wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor
  handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een
  maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
  verschuldigd aan Yorick Schott personal training.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Yorick Schott personal training zijn verplichtingen opschorten totdat de
  klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
  van Yorick Schott personal training op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Yorick Schott personal training, dan
  is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Yorick Schott personal training te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Yorick Schott personal training gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten
  aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Yorick Schott personal training roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
  mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Yorick Schott personal training, tenzij partijen hierover
  andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
  op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
  • vrijetijdsbesteding betreft
  • het product geen los tijdschrift of losse krant is
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
  • kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
   te zien
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@schottcoaching.nl, indien gewenst
  met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Yorick Schott personal training,
  https://schottcoaching.nl, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
  retourneren aan Yorick Schott personal training, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
  bestelling aan Yorick Schott personal training heeft geretourneerd, dan zal Yorick Schott personal training eventuele
  door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde
  bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Yorick Schott personal training voor zover de volledige
  bestelling wordt geretourneerd

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Yorick Schott personal training kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant
  onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Yorick Schott personal training
  heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
  is aan Yorick Schott personal training.
 3. Yorick Schott personal training is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als
  gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Yorick Schott personal
training te verrekenen met een vordering op Yorick Schott personal training.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Yorick Schott personal training blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan
  al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Yorick Schott personal training op grond van wat voor met Yorick
  Schott personal training gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in
  de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Yorick Schott personal training zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
  terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
  of anderszins bezwaren.
 4. Indien Yorick Schott personal training een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
  ontbonden en heeft Yorick Schott personal training het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
  vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Yorick Schott personal training, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Yorick Schott personal training het
 5. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Yorick Schott personal training het
  recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 6. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
  Yorick Schott personal training kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Yorick Schott personal training opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding
  daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
  overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
  een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Yorick Schott personal training.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
  de overeenkomst te ontbinden, tenzij Yorick Schott personal training niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te
  zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
  ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
  Yorick Schott personal training niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
  producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Yorick Schott personal training, bij gebreke
  waarvan Yorick Schott personal training niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
  ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Yorick Schott personal training die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Yorick Schott personal training de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
  eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
  van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Yorick Schott
  personal training enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
  fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
  aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
  oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
  partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
  macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Yorick Schott personal training voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
  van goed vakmanschap uit.
 2. Yorick Schott personal training heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
  verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
  eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Yorick Schott personal training tijdig kan beginnen aan de uitvoering
  van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Yorick Schott personal training tijdig kan beginnen aan de uitvoering
  van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
  overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Yorick Schott personal training.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
  gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
  anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Yorick Schott personal training de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Yorick Schott personal training redelijkerwijs verlangde
  informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op,
  dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Yorick Schott personal training en de klant betreffende een dienst of diensten wordt
  aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend
  omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met
  inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming
  van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
  overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Yorick Schott
  personal training schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
  inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met
  inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom 

 1. Yorick Schott personal training behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
  merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens
  of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders
  zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Yorick Schott personal training (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze
  gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Yorick Schott personal training ontvangt
  geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Yorick Schott personal training waarvan de klant weet of
  redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat
  verspreiding ervan Yorick Schott personal training schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
  geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
   het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
  een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
  eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
  opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
  overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
  hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
  Yorick Schott personal training waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Yorick Schott personal training tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
Yorick Schott personal training geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Yorick Schott personal training geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
  onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
  mocht verwachten, dan dient de klant Yorick Schott personal training daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder
  geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Yorick Schott personal training uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
  tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Yorick Schott
  personal training in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Yorick
  Schott personal training gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Yorick Schott personal training.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Yorick Schott personal training ook
  daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Yorick Schott personal training een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Yorick Schott personal training
verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Yorick Schott personal training 

 1. Yorick Schott personal training is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover
  die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Yorick Schott personal training aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
  schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Yorick Schott personal training is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
  gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Yorick Schott personal training aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
  gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Yorick Schott personal training vervalt in elk geval 12 maanden na
de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het
bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Yorick Schott personal training toerekenbaar
  tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe
  betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Yorick Schott personal training niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan
  kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Yorick Schott personal training in verzuim is.
 3. Yorick Schott personal training heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Yorick Schott personal training
  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen
  niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Yorick Schott
  personal training in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Yorick Schott personal
  training kan worden toegerekend in een van de wil van Yorick Schott personal training onafhankelijke situatie,
  waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
  waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Yorick Schott personal training kan worden
  verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Yorick Schott personal training 1 of meer verplichtingen naar
  de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Yorick Schott personal training er weer
  aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Yorick Schott personal training is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
  als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
  of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Yorick Schott personal training is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Yorick Schott personal training zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
  zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van Yorick Schott personal training.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
  Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
  komt van wat Yorick Schott personal training bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Yorick Schott personal training is gevestigd / praktijk houdt /
  kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
  dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 02 oktober 2022.

Dwarsdijk 78

3078 JD Rotterdam

KVK: 74505785

Daarom kies je voor ons

Copyright © Schott coaching 2023 All Right Reserved | Powered by Rouan.nl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.